Drept la replică: Premier Energy

Distribuie acest articol!

The Truth About Premier Energy Group
Adevărul despre Premier Energy Group

„ENERGY LEAKS: Spioni, oligarhi, politicieni români implicați direct în mafia din ENERGIE cu conexiuni directe la Moscova”

Premier Energy Group hereby exercises its right to react to the false, distorted and misleading information published in the article ENERGY LEAKS: Spioni, oligarhi, politicieni români implicați direct în mafia din ENERGIE cu conexiuni directe la Moscova, published on the website anchetatorii.ro on 24 January 2021.

Premier Energy Group își exercită dreptul de a reacționa la informațiile false, denaturate și înșelătoare publicate în articolul ENERGY LEAKS: Spioni, oligarhi, politicieni români implicați direct în mafia din ENERGIE cu conexiuni directe la Moscova, publicat pe site-ul anchetatorii.ro in data de 24 Ianuarie 2021.

In the below article, each scrupulous slander and misinformation fabricated by an anonymous author is being rebutted and presented with actual information, so that a reader can create its own opinion about trustworthiness of the statements made in the article published on this website on 24 January 2021.

În articolul de mai jos, fiecare calomnie și dezinformare scrupuloasă fabricată de un autor anonim este respinsă și prezentată cu informații reale, astfel încât un cititor să își poată crea propria opinie despre veridicitatea afirmațiilor făcute în articolul publicat pe acest site in data 24 ianuarie 2021.

1) Quotation from the article: “Directly involved in these major financial schemes was Liviu Dragnea as he is the puppet of the Czech billionaires who provided him with private luxury planes to spend his luxury holidays in the Maldives with Irina Tănase, where they own several private islands. Ionuț Arsene and Darius Vâlcov also traveled with Dragnea.”

1) Citat din articol: “Direct implicat în aceste inginerii financiare de anvengură a fost Liviu Dragnea, acesta fiind jucăria miliardarilor cehi care îi asigurau avioane de lux private pentru a-și petrece vacanțele de lux în Maldive cu Irina Tănase unde aceștia dețin mai multe insule private. Împreună cu Dragnea mai călătoreau Ionuț Arsene și Darius Vâlcov.”

Truth: None of EMMA Capital Group companies or its affiliates, including Premier Energy SRL, has ever financed (directly or indirectly) private flights or other means of transportation of Mr. Dragnea or Ms. Tănase. Also, it is not true, that EMMA Capital Group owns “several private islands”.

Adevărul: Niciuna dintre companiile EMMA Capital Group sau afiliatii sai, inclusiv Premier Energy SRL, nu a finanțat vreodată (direct sau indirect) zboruri private sau alte mijloace de transport ale domnului Dragnea sau doamnei Tănase. De asemenea, nu este adevărat că EMMA Capital Group deține „mai multe insule private”.

The founder and ultimate beneficial owner of EMMA Capital Group, Mr. Jiří Šmejc, owns an indirect 75% shareholding in a company running the Velaa Private Island in Maldives, however neither Mr. Dragnea, nor Ms. Tănase have ever been clients of this resort since its opening in 2014. This fact can be proven not only by the resort itself but also by the Ministry of Tourism of Maldives.

Fondatorul și beneficiarul real al EMMA Capital Group, domnul Jiří Šmejc, deține o participație indirectă de 75% într-o companie care conduce resortul Velaa Private Island din Maldive, insa mentionam nici domnul Dragnea, nici doamna Tănase nu au fost vreodată clienți ai acestui resort, de la deschiderea sa în 2014. Acest fapt poate fi dovedit nu numai de resort, ci și de Ministerul Turismului din Maldive.

2) Quotation from the article: “Premier Energy is another company operating on a very well-developed structure with a strategic gear over Eastern and Central Europe under the total control of the Czech oligarch Petr Kellner, a good friend of Russian President Vladimir Putin.”

2) Citat din articol: “Premier Energy este o altă companie care funcționează pe o structură foarte bine pusă la punct cu un angrenaj strategic asupra Europei de Est și centrale sub controlul total al oligarhului ceh Petr Kellner, bun prieten al președintelui rus Vladimir Putin.”

Truth: In accordance with all legal documents, majority owner of EMMA Capital Group, Mr. Jiří Šmejc, has no share in PPF Group, and in turn PPF Group has no share in EMMA Capital.

Adevarul: În conformitate cu toate documentele legale, proprietarul majoritar al EMMA Capital Group, domnul Jiří Šmejc, nu are nicio cotă de participare în PPF Group, iar la rândul său PPF Group nu detine nicio cotă de participare în EMMA Capital.

With the exception of Home Credit Group B.V., in which EMMA Capital owns a minority share (8.876%), whereas PPF Group owns the remaining majority share, there is no ownership link between the two groups. Full ownership structure of EMMA Capital Group up to the ultimate beneficial owner is transparently disclosed on its webpage, i.e. www.emmacapital.cz.

Cu excepția Home Credit Group B.V., în care EMMA Capital deține o cotă minoritară (8,876%), iar PPF Group deține cota majoritară, nu există o legătură de proprietate între cele două grupuri. Structura de participare completă a EMMA Capital Group până la beneficiarul real este dezvăluită în mod transparent pe pagina sa web, i.e. www.emmacapital.cz.
There is no publicly available information or evidence that Petr Kellner, the ultimate beneficial owner of PPF Group, is a good friend of Vladimir Putin and therefore such statement only represents another case of a deliberate misinformation and fiction created by the anonymous author of the article.

Nu există informații disponibile public sau dovezi că Petr Kellner, beneficiarul real al PPF Group, este un bun prieten al lui Vladimir Putin și, prin urmare, o astfel de declarație reprezintă doar un alt caz de dezinformare și ficțiune deliberate, creat de autorul anonim al articolului.

3) Quotation from the article “The offshore companies of Czech billionaires are registered in Cyprus, but have phantom offices, being registered by Cypriot lawyers at the famous address THEMISTOCLE DERVI 48 in Nicosia. Hundreds of companies were registered at this address, including companies appearing in the famous Panama Papers scandal.”

3) Citat din articol: “Companiile offshore ale miliardarilor cehi sunt înregistrate în Cipru, însă au sedii fantomă, fiind înregistrate de avocații ciprioți la celebra adresă THEMISTOCLE DERVI 48 din Nicosia. La această adresă au fost înregistrate sute de companii, inclusiv companii ce apar în celebrul scandal Panama Papers.”

Truth: EMMA Capital Group has no non-transparent network of companies, its corporate structure is publicly disclosed on its website page as well as in its consolidated financial statements.

Adevărul: EMMA Capital Group nu are o rețea netransparentă de companii, structura sa corporativă este prezentată public pe pagina sa de internet, precum și în situațiile sale financiare consolidate.

EMMA Capital has never been involved or mentioned in any Panama papers scandal.

EMMA Capital nu a fost niciodată implicată sau menționată în niciun scandal Panama Papers.

EMMA Capital has its own physical offices and employees in a modern, multi-level administrative building in the centre of Nicosia, Cyprus. There is no link to any other companies in the same administrative building.

EMMA Capital are propriile birouri fizice și angajați într-o clădire administrativă modernă, pe mai multe nivele, în centrul orașului Nicosia, Cipru. Nu există nicio legătură cu alte companii din aceeași clădire administrativa.
4) Quotation from the article: “Premier Energy operates exactly like AIK Energy. It appears with several loans and transactions of millions of euros and Lei at Alpha Bank Romania. With this money, contracts are made with Romanian state companies in the energy field. In the Cypriot office where this company has its fictitious headquarters, it appears as a company with a degree of risk because it does not pay its creditors on time.”

4) Citat din articol: “Premier Energy funcționează la fel ca și Aik Energy. Figurează cu mai multe credite și tranzacții în ron și euro de ordinul milioanelor de euro la Alpha Bank România. În baza acestor bani se fac contracte cu companiile de stat românești din domeniul energiei. În biroul cipriot unde aceasta firmă își are sediul fictiv figurează ca o companie cu grad de risc pentru că nu își plătește creditorii la timp.”

Truth: Premier Energy SRL is a profitable company operating as a distributor and supplier of natural gas in Romania, it pays its creditors in time and gives job to more than four hundred of its employees in Romania, where it also has its corporate headquarters.

Adevărul: Premier Energy SRL este o companie profitabilă care își desfășoară activitatea ca distribuitor și furnizor de gaze naturale în România, își plătește creditorii la timp și ofera locuri de muncă pentru mai mult de patru sute de angajați ai săi din România, unde are și sediul social.

5) Quotation from the article: “Radka Blazkova (THE PUPPET), Czech citizen, director and administrator in all offshore companies of billionaire Petr Kellner. A puppet is a definition used in the international financial field about people being introduced in documents in financial engineers in helicopter schemes with dozens of companies with the same director leading nowhere, to lose track of money and the real beneficiary behind criminal scheme.”

5) Citat din articol: “Radka Blazkova (OMUL DE PAIE), cetățean ceh, director și administrator în toate companiile offshore ale miliardarului Petr Kellner. Omul de paie este o definiție utilizată în domeniul financiar internațional despre persoanele introduse în acte în inginerii financiare în scheme de tip elicopter cu zeci de companii cu același director ce duc spre nicăieri, pentru a se pierde urma banilor și a beneficiarului real din spatele schemei infracționale.”

Truth: Mrs. Radka Blažková (not a puppet at all) is EMMA Capital Group’s Chief Financial Officer and director in majority of its holding companies. All the directorships are transparent and verifiable in the publicly available corporate registers. Mrs. Blažková has absolutely nothing to do with companies of Petr Kellner.

Adevărul: Doamna Radka Blažková (in niciun caz un om de paie) este directorul financiar al EMMA Capital Group și administrator în majoritatea companiilor holding. Toate mandatele de directorat sunt transparente și verificabile în registrele corporative disponibile publicului. Doamna Blažková nu are absolut nimic de-a face cu companiile lui Petr Kellner.

6) Quotation from the article: “Jose Martin Garza (DIRECTOR), born in Laredo Texas USA, identified with a British passport, is a field agent and administrator in Eastern and Central Europe of the EMMA CAPITAL group.”

6) Citat din articol: “Jose Martin Garza (ADMINISTRATORUL), născut în Laredo Texas USA, identificat cu pașaport britanic este agent de teren și administrator pe Europa de Est și centrală al grupului EMMA CAPITAL.”
Truth: Mr. Jose Martin Garza is a minority shareholder of EMMA Capital Group and the Chief Executive Officer and Director of Premier Energy SRL. He is an experienced manager with a long professional carrier, any statement that he is or was a field agent is a mere fiction and slander. All the information above can be verified in publicly available corporate registers.

Adevărul: Domnul Jose Martin Garza este asociat minoritar al EMMA Capital Group, director general și administrator al Premier Energy SRL. Este un manager cu experiență, cu o îndelungată carieră profesională, orice afirmație că este sau a fost agent de teren este o simplă ficțiune și calomnie. Toate informațiile de mai sus pot fi verificate în registrele corporative disponibile publicului.

7) Quotation from the article: “The Maldives holding company has subsequently expanded its portfolio of gambling companies, which includes assets from Greece (OPAP) and the Czech Republic (Sazka Group) to Austria (Casinos Austria), Italy (LOTTOITALIA) and Croatia (SuperSport), becoming one of the largest players in the European gambling market.”

7) Citat din articol: “Holdingul din Maldive și-a extins ulterior portofoliul de companii de jocuri de noroc care include active din Grecia (OPAP) și Republica Cehă (Sazka Group) în Austria (Casinos Austria), Italia (LOTTOITALIA) și Croația (SuperSport), devenind astfel unul dintre cei mai mari jucători de pe piața europeană a jocurilor de noroc.”

Truth: There is no holding company registered in Maldives within EMMA Capital Group. Full ownership structure is disclosed in transparent way on EMMA Capital’s website. Moreover, except for SuperSport, EMMA Capital Group´s assets include none of the following companies mentioned in the article: OPAP, Sazka Group, Casinos Austria, LOTTOITALIA.

Adevărul: Nu există nicio societate holding din cadrul EMMA Capital Group înregistrată în Maldive. Structura de proprietate completă este dezvăluită în mod transparent pe site-ul EMMA Capital. Mai mult, cu excepția SuperSport, activele EMMA Capital Group nu includ nici una dintre următoarele companii menționate în articol: OPAP, Sazka Group, Casinos Austria, LOTTOITALIA.

  • * * * * *
    The article contains such a large number of incorrect and misleading information, fabricated speculations and lies which altogether prove either a total lack of the author’s professional diligence or that the article was deliberately prepared in bad faith with the actual goal of causing damage to the persons targeted therein. Articolul conține un număr atât de mare de informații incorecte și înșelătoare, speculații inventate și minciuni care dovedesc în totalitate fie o lipsă totală a diligenței profesionale a autorului, fie că articolul a fost pregătit în mod deliberat cu rea-credință în scopul de a provoca daune persoanelor vizate de acesta.
  • In light of the above, Premier Energy SRL and EMMA Capital Group will take further legal actions to ensure such fabricated theories and lies are deleted from the public domain.
  • În lumina celor de mai sus, Premier Energy SRL și EMMA Capital Group vor întreprinde acțiuni legale suplimentare pentru a se asigura că astfel de teorii fabricate și minciuni sunt șterse din domeniul public.

Distribuie acest articol!
Etichete: