ȘTIRI

Partea II – Mafia argilei din Dobrogea: Cum au ajuns primăriile din județul Constanța să concesioneze terenuri pentru săgețile baronilor din Caraș Severin

Anchetatorii.ro revine cu partea a doua a materialului despre mafia argilei din Dobrogea. În speță constatăm o serie de legături dubioase între primăriile din județul Constanța și baronii transpartinici de la Caraș Severin. Oare cum au ajuns primăriile din județul Constanța să acorde contracte de concesiune pe bandă rulantă pentru șoferul unui cap mafiot din Caraș Severin specializat în resurse minerale și devalizarea instituțiilor statului român?

Codul administrativ stabilește clar modalitățile de concesiune/închiriere teren proprietate publică/privată a UAT-ului, respectiv oportunitate-evaluare-licitație, cu publicare și transparență! La UAT-urile Mircea Vodă și Cuza Vodă numai de transparență nu poate fi vorba. Toți se acoperă unul pe altul, iar vapoare întregi cu argilă caolinoasă pleacă către Spania prin Portul Constanța. Vorbim de o afacere de ordinul milioanelor de euro ce poate mânji multe uși ale instituțiilor corupte ale statului român.

Să facem lumină în funcție de documentele emise ilegal de Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

C.I.T. Constanța era conștient că e ilegal să emită Aviz la programul anual de exploatare dacă societatea are restanțe la plata taxelor/și sau redevențelor miniere (ordin ANRM 47/2008, Secțiunea III, punctul 4):


Rămâne întrebarea: de ce totuși C.I.T. Constanța a emis avizele la programul anuale de exploatare, dacă știa că e ilegal?

A.N.R.M. și C.I.T. Constanța nu a acționat (sancțiune contravențională /anulare licență) pentru recuperarea redevențelor și taxelor miniere datorate către bugetul de stat de către Silicat Explorer Company S.R.L., după ce s-au scurs mai mult de 6 luni de la data transferului (29.02.2016). Prin Ordinul Președintelui A.N.R.M. nr. 50/29.02.2016, licența a fost transferată de la Miniera Medgidia S.A. la Silicat Explorer Company S.R.L.

Din Nota de constatare nr. 473/22.05.2019 emisă de C.I.T. Constanța rezultă că Silicat Explorer Company S.R.L. nu a achitat taxele pe activitatea minieră și redevențele miniere restante din perioada 2010-2015, asumate prin încheierea notarială nr. 331/01.02.2016:


În conformitate cu H.G. 1208/2003, art. 110, lit. c):
„ART. 110
Pentru aprobarea transferului este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii:
…..
c) obligaţiile asumate de către titular prin licenţa de concesiune să fie îndeplinite în raport cu durata
derulată din aceasta sau persoana juridică către care se realizează transferul să se angajeze să preia şi
obligaţiile neexecutate;”
Silicat Explorer Company S.R.L. și-a asumat obligația de a plăti taxele pe activitatea de exploatare și redevențele miniere restante, asumate prin declarația notarială nr. 331/01.02.2016:În conformitate Legea minelor 85/2003, art. 39, alin. (1), lit. t):
„ART. 39 (1) Titularul licenţei/permisului are următoarele obligaţii:
……
t) să achite taxele privind activitatea minieră şi redevenţa minieră în termenele stabilite de prezenta
lege.”
Neîndeplinirea obligației prevăzute de Legea minelor 85/2003, art. 39, alin. (1), lit. t) se sancționează
contravențional conform Legii minelor 85/2003, art. 57, alin. (1), lit. c):
„ART. 57)
(1) Nerespectarea de către titularii permiselor şi licenţelor a obligaţiilor prevăzute în prezenta lege
constituie contravenţie dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă
contravenţională după cum urmează:
…….
c) de la 42.760 lei la 100.000 lei, pentru încălcarea obligaţiilor stabilite la art. 4 alin. (3) şi la art. 39
alin. (1) lit. k), m), p) şi t).
A.N.R.M. trebuia să anuleze licența 1161/2000, după ce s-au scurs mai mult de 6 luni de la data
transferului și după ce C.I.T. Constanța ar fi sancționat contravențional Silicat Explorer Company S.R.L.
pentru neplata taxelor și redevențelor datorate pentru perioada 2010-2015, conform Legii minelor 85/2003, art. 34, lit. g):
„ART. 34
Autoritatea competentă anulează licenţa/permisul titularului sancţionat contravenţional, în termen de 30
de zile de la primirea notificării, când constată că:
….
g) titularul nu achită în termen de 6 luni de la data exigibilităţii taxele şi redevenţele miniere datorate
conform legii;

Rămâne întrebarea de ce C.I.T. Constanța nu a sancționat contravențional Silicat Explorer Company S.R.L. pentru neplata taxelor și redevențelor datorate pentru perioada 2010-2015 și de ce Direcția Generală pentru Inspecție și Supraveghere Teritorială a Activităților Miniere și Operațiunilor Petroliere din cadrul A.N.R.M. nu a luat măsuri pentru sancționarea contravențională și anularea licenței, după ce s-au scurs mai mult de 6 luni de la data transferului?

C.I.T. Constanța nu a sancționat contravențional Iris Aly Explorer S.R.L. pentru că nu a depus la termenele fixate prin Ordinul A.N.R.M. nr. 47/2008 programul anual de exploatare în anii 2020 și 2022

Prin Ordinul Președintelui A.N.R.M. nr. 295/07.08.2019, licența a fost transferată de la Silicat
Explorer Company S.R.L. la Iris Aly Explorer S.R.L. Conform Ordinului A.N.R.M. nr. 47/2008, termenul de depunere a programelor anuale de exploatare este până la data de 1 decembrie a fiecărui an pentru anul următor:
„SECŢIUNEA I
Întocmirea programelor anuale de exploatare
A. Generalităţi

  1. Programele anuale de exploatare se întocmesc anual de titularii de licenţă, cu eşalonarea (defalcarea) pe trimestre a tuturor lucrărilor, şi se depun spre avizare la compartimentele de inspecţie teritoriale pentru resurse minerale unde este arondat perimetrul respectiv, până la data de 1 decembrie a fiecărui an pentru anul următor, iar în cazul unităţilor cu capital majoritar de stat, şi cu acordul forului tutelar (companie naţională, consiliu judeţean, primărie etc.).” Conform avizului nr. S- 55/03.03.2020 emis de C.I.T. Constanța, pentru anul 2020, Iris Aly Explorer S.R.L. a depus documentația program anual exploatare 2020 la C.I.T. Constanța pe data de 29.01.2020, adică cu o întârziere de 2 luni!


Conform avizului nr. 368/18.03.2022 emis de C.I.T. Constanța, pentru anul 2022, Iris Aly Explorer S.R.L. a depus documentația program annual exploatare 2022 la C.I.T. Constanța pe data de 09.03.2022, adică cu o întârziere de 3 luni!


Astfel Silicat Explorer Company S.R.L. a încălcat obligația prevăzută în Legea minelor 85/2003, art. 39, alin. (1), lit. d):
ART. 39
(1) Titularul licenţei/permisului are următoarele obligaţii:
d) să obţină, să întocmească, să ţină la zi şi să transmită autorităţii competente, la termenele fixate, datele, informaţiile şi documentele prevăzute în licenţă/permis, referitoare la activităţile miniere executate, precum şi rezultatele obţinute, pentru a fi înregistrate în Cartea minieră şi în Cadastrul extractiv. În cazul minereurilor radioactive, aceste date se vor transmite şi autorităţii competente în domeniu, conform prevederilor legale; fapt care se sancționează conform Legii minelor 85/2003, art. 57, alin. (1), lit. a):
„ART. 57)
(1) Nerespectarea de către titularii permiselor şi licenţelor a obligaţiilor prevăzute în prezenta lege constituie contravenţie dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă contravenţională după cum urmează:
a) de la 6.414 lei la 12.828 lei, pentru încălcarea obligaţiilor stabilite la art. 23 şi la art. 39 alin. (1) lit.
b), d), e), f), h) şi i) şi alin. (2) lit. c);”

C.I.T. Constanța a emis ilegal Avizele la programele anuale de exploatare pentru anii 2020, 2021, 2022 deoarece Iris Aly Explorer S.R.L. avea datorii la taxe și redevențe miniere!

Ordinul A.N.R.M. nr. 47/2008 prevede:
„SECŢIUNEA a III-a
Avizarea programelor anuale de exploatare
Compartimentele de inspecţie teritoriale pentru resurse minerale resping de la avizare programele de
exploatare prezentate, dacă:
……

Operatorul economic nu a virat la bugetul de stat taxa pentru activitatea minieră (aferentă anului pentru care s-a elaborat programul de exploatare), are restanţe la achitarea redevenţei miniere sau nu a constituit garanţia bancară pentru refacerea mediului, sub formă de depozit bancar, scrisoare de garanţie
bancară sau alte forme prevăzute de legislaţia în vigoare;

În situaţia în care nu sunt îndeplinite prevederile lit. a) şi b), precum şi ale pct. 1 – 9, compartimentul de
inspecţie teritorial pentru resurse minerale va restitui programul de exploatare operatorului economic
pentru refacere, stabilind totodată termen (maximum 30 de zile) pentru reînaintare la compartiment, în
vederea unor analize şi avizări.” În conformitate cu H.G. 1208/2003, art. 110, lit. c):
„ART. 110
Pentru aprobarea transferului este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii:
…..
c) obligaţiile asumate de către titular prin licenţa de concesiune să fie îndeplinite în raport cu durata
derulată din aceasta sau persoana juridică către care se realizează transferul să se angajeze să preia şi
obligaţiile neexecutate;”
Iris Aly Explorer S.R.L. și-a asumat obligația de a plăti taxele pe activitatea de exploatare și redevențele miniere restante, asumate prin declarația notarială nr. 2027/30.05.2019:


În Nota de constatare nr. 473 din 22.05.2019 (pagina 2) emisă de C.I.T. Constanța privind transferul licenței de exploatare nr. 1161/17.02.2000 de la Silicat Explorer Company S.R.L. la Iris Aly Explorer S.R.L., se arată că valoarea restanțelor neachitate este de 184.754 lei: De asemenea, din aceeași Notă de constatare mai sus menționată reiese că Silicat Explorer Company S.R.L. nu a achitat taxa de exploatare pentru anul 2020, care trebuia achitată, conform Legii minelor 85/2003, art. 44, alin. (6), până la data de 31 decembrie 2019:


De asemenea, din aceeași Notă de constatare mai sus menționată (pagina 3) reiese că Silicat Explorer Company S.R.L. nu a achitat garanția pentru refacerea mediului pentru anul 2020, care trebuia achitată, conform Ordinului A.N.R.M. 202/2013, art. 7, alin. (3), până la data de 31 martie 2020:


Rămâne întrebarea de ce C.I.T. Constanța a emis ilegal, cu încălarea legislației, avizele la programele anuale de exploatare pentru anii 2020, 2021,2022, pentru Iris Aly Explorer S.R.L., atât timp cât știa că există taxe și redevețe miniere restantee, preluate și asumate prin transferul licenței?

A.N.R.M. și C.I.T. Constanța nu a acționat și nu acționează (sancțiune contravențională /anulare licență) pentru recuperarea redevențelor miniere datorate către bugetul de stat de către Iris Aly Explorer S.R.L., după ce s-au scurs mai mult de 6 luni de la data transferului (07.08.2019)

Prin Ordinul Președintelui A.N.R.M. nr. 295/07.08.2019, licența a fost transferată de la Silicat Explorer Company S.R.L. la Iris Aly Explorer S.R.L. Iris Aly Explorer S.R.L. și-a asumat obligația de a plăti taxele pe activitatea de exploatare și redevențele miniere restante, asumate prin declarația notarială nr. 2027/30.05.2019, prezentată mai sus. De asemenea, Silicat Explorer Company S.R.L. a semnat cu Iris-Aly Explorer S.R.L. contractul de cesiune de creanță nr. 1/21.02.2020, având ca obiect cesiunea creanțelor de către Silicat Explorer Company S.R.L., constând în redevențe miniere, înscrise în fișa sintetică a cedentului, în valoare de 276.747 lei, pe care cedentul o are față de debitorul Administrația Finanțelor Publice Caransebeș, și preluarea de către cesionarul Iris-Aly Explorer S.R.L.


În conformitate Legea minelor 85/2003, art. 39, alin. (1), lit. t):
„ART. 39
(1) Titularul licenţei/permisului are următoarele obligaţii:
……
t) să achite taxele privind activitatea minieră şi redevenţa minieră în termenele stabilite de prezenta
lege.”
Neîndeplinirea obligației prevăzute de Legea minelor 85/2003, art. 39, alin. (1), lit. t) se sancționează
contravențional conform Legii minelor 85/2003, art. 57, alin. (1), lit. c):
„ART. 57)
(1) Nerespectarea de către titularii permiselor şi licenţelor a obligaţiilor prevăzute în prezenta lege
constituie contravenţie dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă
contravenţională după cum urmează:
…….
c) de la 42.760 lei la 100.000 lei, pentru încălcarea obligaţiilor stabilite la art. 4 alin. (3) şi la art. 39
alin. (1) lit. k), m), p) şi t).

A.N.R.M. trebuia să anuleze licența 1161/2000, după ce s-au scurs mai mult de 6 luni de la data transferului (07.08.2019) și după ce C.I.T. Constanța ar fi sancționat contravențional Iris-Aly Explorer S.R.L. pentru neplata redevențelor datorate la bugetul de stat în valoare de 276.747 lei, conform Legii minelor 85/2003, art. 34, lit. g):
„ART. 34
Autoritatea competentă anulează licenţa/permisul titularului sancţionat contravenţional, în termen de 30
de zile de la primirea notificării, când constată că:
….
g) titularul nu achită în termen de 6 luni de la data exigibilităţii taxele şi redevenţele miniere datorate conform legii;”

Rămâne întrebarea de ce C.I.T. Constanța nu a sancționat contravențional Iris-Aly Explorer S.R.L. pentru neplata redevențelor datorate la bugetul de stat în valoare de 276.747 lei și de ce Direcția Generală pentru Inspecție și Supraveghere Teritorială a Activităților Miniere și Operațiunilor Petroliere din cadrul A.N.R.M. nu a luat măsuri pentru sancționarea contravențională și anularea licenței, după ce s-au scurs mai mult de 6 luni de la data transferului (07.08.2019)? A.N.R.M. și C.I.T. Constanța nu a notificat și nu a solicitat niciodată la ANAF executarea silită a lui Iris Aly Explorer S.R.L., pentru recuperarea redevențelor miniere datorate către bugetul de stat de către Silicat Explorer S.R.L., asumate prin transferul licenței, prin declarația notarială și prin contractual de cesiune de creanță A.N.R.M. și C.I.T. Constanța nu a notificat și nu a solicitat niciodată la ANAF executarea silită a lui Iris Aly Explorer S.R.L., pentru recuperarea redevențelor miniere datorate către bugetul de stat de către Silicat Explorer S.R.L.,și asumate prin transferul licenței, prin declarația notarială și prin contractul de cesiune de creanță.

C.I.T. Constanța și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Constanța acoperă și girează exploatările ilegale de argilă caolinoasă efectuate de Iris-Aly Explorer S.R.L. în jud. Constanța

S-a înregistrat la A.N.R.M. sub nr. 15746/11.11.2021 și la C.I.T. Constanța sub nr. 1287/09.11.2021
sesizarea domnului Gheorghieș Ovidiu Cornel privind:
a) exploatarea argilei caolinoase de către Iris-Aly Explorer S.R.L. pe un teren în suprafață de 7 ha ce
a fost închiriat de la Primăria comunei Mircea Vodă cu destinația de islaz (pășunat animale).
b) exploatarea ilegală a argilei caolinoase (fără nici un act de la ANRM) Iris-Aly Explorer S.R.L. pe
un teren concesionat de la Primăria Cuza Vodă.

George Ionașcu – PSD – primar Mircea Vodă


Explicații:
a) exploatarea argilei caolinoase pe un teren în suprafață de 7 ha ce a fost închiriat de la Primăria comunei Mircea Vodă cu destinația de islaz (pășunat animale).

Conform Notificării Primăriei Mircea Vodă nr. 4130/19.05.2021 către Iris-Aly Explorer S.R.L., există un contract de închiriere nr. 2673/28.03.2017, modificat prin Act adițional nr. 1/13.05.2021, are ca obiect închirierea de pajiște aflată în domeniul privat al comunei Mircea Vodă. De asemenea în Notificarea respectivă se arată că la data de 07.11.2018 a fost atenționată Iris-Aly Explorer S.R.L. că a intrat cu lucrările de exploatare a argilei caolinoase pe pajiște, iar la data de 10.03.2021 fusese deja exploatată argilă caolinoasă de pe o suprafață de circa 8,07 ha din pajiște!Astfel se confirmă că Iris-Aly Explorer S.R.L. a lucrat ilegal, extrăgând argilă caolinoasă fără aviz la programul anual de exploatare de la A.N.R.M. și fără autorizație de mediu de la AP.M. Constanța, iar
cantitatea de argilă caolinoasă de pe cele 8,07 ha de pajiște, exploatate în afara perimetrului autorizat
de mediu, a fost raportată, în fals, la A.N.R.M. ca fiind extrasă din terenul concesionat prin contractul
de concesiune nr. 3145/12.04.2017 încheiat cu Primăria Mircea Vodă!

Având în vedere cele prezentate mai sus, C.I.T. Constanța ar fi trebuit să sancționeze contravențional Iris-Aly Explorer S.R.L. și să fie anulată licența 1161/17.02.2000, în conformitate cu
Legea minelor 85/200, art. 34, lit. f):
„ART. 34
Autoritatea competentă anulează licenţa/permisul titularului sancţionat contravenţional, în termen de 30
de zile de la primirea notificării, când constată că:
-…..
f) titularul furnizează, cu bună ştiinţă, autorităţii competente date şi informaţii false cu privire la
activităţile sale miniere sau încalcă clauzele de confidenţialitate prevăzute în licenţă;
C.I.T. Constanța s-a deplasat pe teren împreună cu doi comisari de la Garda de Mediu Constanța, a
verificat pe teren cele sesizate și în Nota de constatare nr. 1311/16.11.2021, dar a evitat să confirme sau să infirme faptul sesizat că s-a exploatat argilă caolinoasă de pe mai mult de 8 ha de pajiște (=chiar mai mult decât cele 7 ha închiriate de la Primăria Mircea Vodă)!

Cei doi comisari de la Garda de Mediu Constanța care l-au însoțit pe reprezentantul C.I.T. Constanța
s-au deplasat în teren datorită faptului că domnul Gheorghieș a trimis o sesizare identică și către Garda de Mediu Constanța, au întocmit Raportul de Inspecție din data de 16.11.2022, dar au procedat similar cu CIT Constanța, au evitat să confirme sau să infirme faptul sesizat că s-a exploatat argilă caolinoasă de pe mai mult de 8 ha de pajiște!

Toate comisariatele județene ale gărzii de mediu au în dotare aparate GPS și camere foto cu GPS. Garda de Mediu Constanța nu a verificat niciodată cu GPS-ul din dotarea Comisariatului Județean Constanța dacă se lucrează în afara perimetrului autorizat de A.P.M. Constanța, chiar și atunci când s-au exploatat ilegal peste 8 ha de pășune, pentru că trebuia să se oprească activitatea.

Pe Raportul de inspecție îmtocmit de Garda de mediu pe data de 16.11.2021, pe pagina 2, la punctul 2 apare:


Întrebarea care rămâne este de ce Garda de Mediu Constanța, deși a fost sesizată că s-au depășit limitele perimetrului de exploatare autorizat de APM, nu a mers pe teren cu GPS-ul din dotare pentru a verifica coordonatele din Autorizația de mediu?

Întrebarea care rămâne este de ce C.I.T. Constanța a evitat să scrie în Nota de constatare că se confirmă cele sesizate de domnul Gheorghieș (s-a exploatata argilă caolinoasă de pe 8 ha), să sancționeze contravențional Iris-Aly Explorer S.R.L. și să propună A.N.R.M. anularea licenței, în conformitate cu Legea minelor 85/200, art. 34, lit. f)?

Mai târziu, CIT Constanța notifică Iris-Aly Explorer S.R.L.prin Notificarea nr. 380/22.03.2022 că are obligația să se conformeze solicitării nr. 4130/19.05.2021,pentru că pajiștea respectivă a fost exploatată, atenție, „la eliberarea licenței de exploatare nr. 1161/2000”:


Rămâne întrebarea: de ce C.I.T. Constanța spune că pajiștea a fost exploatată în 2000, când este evident că pajiștea a început să fie exploatată în anul 2018?
b) exploatarea ilegală a argilei caolinoase (fără nici un act de la A.N.R.M.) Iris-Aly Explorer S.R.L. pe un teren concesionat de la Primăria Cuza Vodă Iris-Aly Explorer SRL a încheiat Contractul de concesiune nr. 7491/26.10.2018 cu Primăria Cuza Vodă pentru concesionarea a 10,26 ha teren pe locația fostei cariere de exploatare a argilei caolinoase Cuza Vodă.

Primar Cuza Vodă – PNL – Viorel Dulgheru

Mai multe detalii despre acest contract se pot găsi AICI

Cariera Cuza Vodă a aparținut în trecut lui Miniera SA Medgidia, societate care a intrat în faliment. Rezervele de argilă din cariera Cuza vodă sunt omologate și înregistrate în Fondul Geologic Național (FGN), din această cauză nu pot fi exploatate cu permis de exploatare valabil 1 an, ci doar cu licență de exploatare, ce poate fi valabilă pe maxim 20 ani, cu drept de prelungire din 5 ani în 5 ani, până la epuizarea rezervei. Dar obținerea unei licențe de exploatare presupune câștigarea unui concurs de oferte (licitație)!!! Iar iris -Aly Explorer vrea să evite organizarea unei licitații!!!


În noiembrie 2021 domnul Gheorghieș Ovidiu Cornel a observat că Iris Aly Explorer SRL exploatează ilegal argilă din cariera Cuza Vodă. A sunat la 112, au venit în cariera Cuza Vodă polițiștii de la Poliția Orașului Medgidia – a se vedea imaginile atașate.


La momentul sosirii Poliției Medgidia în cariera Cuza Vodă se executau activități miniere de exploatare a argilei caolinoase fără documente legale de la ANRM și de la celelalte instituții (ape, mediu, culte, arii protejate etc.). De asemenea, au fost angajați Iris -Aly Explorer SRL care lucrau în cariera Cuza Vodă la momentul sosirii Poliției:


.
Conform Legii minelor 85/2003, art. 57, alin. (2):
„ART. 57*)
…..
(2) Executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 29, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă. În consecință s-a deschis dosar la Poliția Slobozia, dar se încearcă mușamalizarea situației.
Conform Notei de constatare nr. 1311/16.11.2021:

Pentru a verifica cele sesizate de domnul Gheorghieș, C.I.T. Constanța s-a deplasat la cariera Cuza
Vodă pe data 16.11.2021 împreună cu doi comisari de la Garda de Mediu Constanța. Ajunși la intrarea în carieră, reprezentantul CIT Constanța a invocat faptul că vatra era plină de bălți de apă, datorită faptului că plouase anterior, și a propus doamnelor comisari de la Garda de Mediu că nu are rost să intre în carieră. Doamnele comisar de la Garda de Mediu au fost de acord și au renunțat să verifice dacă s-a lucrat sau nu în carieră.

C.I.T. Constanța a scris în Nota de constatare nr. 1311/16.11.2021 că „nu se observă nici o modificare a treptelor de util/steril, față de perioada în care activitatea de extracție a fost autorizată”:

Având în vedere că există persoane/angajați și foști angajați ai Iris-Aly Explorer S.R.L. care au confirmat în discuțiile cu domnul Gheorghieș că Iris-Aly Explorer S.R.L. a extras argilă caolinoasă din fosta carieră Cuza Vodă și a raportat-o ca fiind extrasă din perimetrul Țibrinu, se naște suspiciunea că reprezentantul C.I.T. Constanța a sugerat cu rea-intenție să nu se intre în carieră, pentru ca să nu descopere colegul său de la C.I.T. Constanța și cei doi comisari de la Garda de Mediu Constanța că s-a lucrat ilegal în carieră!

Având în vedere cele prezentate mai sus, C.I.T. Constanța ar fi trebuit să sancționeze contravențional Iris-Aly Explorer S.R.L. și să fie anulată licența 1161/17.02.2000, în conformitate cu Legea minelor 85/200, art. 34, lit. f):

„ART. 34
Autoritatea competentă anulează licenţa/permisul titularului sancţionat contravenţional, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, când constată că:
-…..
f) titularul furnizează, cu bună ştiinţă, autorităţii competente date şi informaţii false cu privire la activităţile sale miniere sau încalcă clauzele de confidenţialitate prevăzute în licenţă;

Va urma!

Andrei Marin

Andrei Marin a absolvit Facultatea de Științe Politice în 2009, unde și-a dezvoltat interesul pentru problemele sociale și politice. În căutarea de a aduce informații de calitate către public, a urmat o pasiune veche și a finalizat studiile în Jurnalism în 2010. Cu o viziune clară asupra responsabilității jurnalistice și a nevoii de a dezvălui adevărul, scrie pentru Anchetatorii.ro din 2010.
Back to top button